Funktionærloven Opsigelse Ferie

Funktionærloven — Contractbook

Når man er funktionær, har man qua funktionærloven visse minimumsrettigheder, der angår blandt andet frister for opsigelse, mængde af ferie, barsel og sygdom. Funktionærloven udgør altså en mindstestandard for arbejdsforhold. Dermed er de til for at sikre, at disse rettigheder ikke kan fraviges, ved mindre det et til gunst for funktionæren.

Lav gratis ansættelseskontrakt for funktionær - Legal Desk

Funktionærloven – Hvad omfatter Funktionærloven? – Legal Desk

Funktionærloven sikrer medarbejdere et fastsat opsigelsesvarsel, hvis man som medarbejder bliver fyret. Dette forhold i funktionærloven er som ofte vigtigt at kende til, da det omhandler opsigelse. Det kan du læse mere om dette i vores artikel om opsigelsesvarslet i funktionærloven .

Den praktiserende læge som virksomhedsleder og arbejdsgiver - ppt video online download

Funktionærloven | Læs mere om dine rettigheder

Funktionærloven sikrer dig en lang række forskellige rettigheder i dit ansættelsesforhold. Det kan eksempelvis være i forhold til sygdom, ferie og opsigelse. Du er …

Præsentation – hvem er jeg? - ppt download

Ferie | Ferieregler og rettigheder | Lederne

Den ferie, du har ret til ud over de tre ugers hovedferie, kaldes ifølge ferieloven “øvrig ferie”. Den øvrige ferie kan du holde i sammenhæng af mindst fem dages varighed. Hvis det volder din arbejdsgiver driftsmæssige problemer, kan du dog være nødt til at holde restferien som enkeltdage.

For dig der er blevet opsagt - Situationer | Lederne

What is ‘funktionærloven’ (Act on Salaried Employees)?

‘Funktionærloven’ protects salaried employees. A salaried employee (funktionær) is a person who performs professional, managerial, or administrative work. In funktionærloven there are a wide range of rights and obligations for employers and employees.

For dig der er blevet opsagt - Situationer | Lederne

Funktionærloven – Bekendtgørelse af lov om retsforholdet

Opsigelse fra funktionærens side skal ske med 1 måneds varsel til ophør ved en måneds udgang, medmindre der er truffet aftale om, at arbejdsforholdet er af rent midlertidig karakter og ikke vedvarer ud over 1 måned eller arbejdsforholdet er på prøve og ikke vedvarer ud over 3 måneder.

Skabeloner og værktøjer - Lønseddel, Kørebog, kontrakt | Lønguiden

[PDF]

Funktionærloven – glf.dk

Funktionærloven Beskyttelseslov Funktionærloven er en lov til beskyttelse af funktionærer. Den kan derfor som altover-vejende regel ikke fraviges til ugunst for funk-tionæren, heller ikke ved aftale mellem par-terne (jf. § 21). Ansættelseskontrakt Funktionærloven fastlægger hverken løn, ar-bejdstid, pension, forlænget ferie, overar-

Skabeloner og værktøjer - Lønseddel, Kørebog, kontrakt | Lønguiden

Hvornår gælder Funktionærloven? – Er jeg omfattet? | Lønguiden

Funktionærloven blev indført i 1938. Loven har til formål, at sikre en række rettigheder til en bestemt gruppe af lønmodtagere. Funktionærloven indeholder regler om opsigelse, barsel, sygdom, fratrædelsesgodtgørelse samt organisations- og forhandlingsret.

Skabeloner og værktøjer - Lønseddel, Kørebog, kontrakt | Lønguiden

Er du ansat som funktionær, funktionærlignende eller

Nøglemedarbejdere får ofte tilbudt at blive ansat på funktionærlignende vilkår. De udfører ikke funktionærarbejde, men har aftalt vilkår, der følger funktionærloven helt eller delvist. Det afhænger af den konkrete aftale, hvor mange af rettighederne fra funktionærloven, du er sikret. Timelønnet

Skabeloner og værktøjer - Lønseddel, Kørebog, kontrakt | Lønguiden

Løn, ferie og godtgørelse ved opsigelse | Lønguiden

Personalegoder, bil, telefon mm. Når arbejdsgiver har opsagt en medarbejder, eller medarbejderen selv siger op, skal alle personalegoder som udgangspunkt stadig stå til rådighed for medarbejder i opsigelsesperioden.

Godtgørelse på 190.000 kr. for opsigelse af gravid medarbejder i prøveperioden - DI

Opsigelse for funktionærer – Det Faglige Hus

Funktionærloven siger, at erstatningen er mindst en halv månedsløn. Der er ikke noget loft over erstatningen. Hvor meget du skal betale afhænger derfor af, …

Viden om løn og personale | Lønguiden

Feriegodtgørelse ved jobskifte | Djøf

 ·

Når du holder ferie med løn under ansættelsen, får du derudover et såkaldt ferietillæg. Dette er ifølge ferieloven 1 % af lønnen i optjeningsåret, men kan ved overenskomst eller aftale have en højere sats. Feriegodtgørelsen på 12,5% i forbindelse med fratræden dækker din optjente ferie inklusive ferietillæg, dog kun ferietillæg

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis - PDF

Loyalitetsforpligtelse over for en arbejdsgiver – advodan.dk

Funktionærloven og opsigelse. Bortvisning. Loyalitetsforpligtelse. Forretningshemmeligheder. Loyalitetsforpligtelse. Som medarbejder har du pligt til at optræde loyalt over for din arbejdsgiver. Det betyder, at du ikke må ikke foretage dig noget, der kan skade din arbejdsgiver. Du er her.

Viden om løn og personale | Lønguiden

[PDF]

Ferie og opsigelsesperiode – drachmann.com

året. Normalt aftales ferie mellem arbejdsgiver og medarbejderen. En arbejdsgiver kan dog pålægge en medarbejder at holde hovedferie med 3 måneders varsel, og restferie med 1 måneds varsel. Ferie i forbindelse med opsigelse Særligt i forbindelse med en medarbejders opsigelse er overvejelserne om pålagt ferie vigtige.

Godtgørelse på 190.000 kr. for opsigelse af gravid medarbejder i prøveperioden - DI

Viden om løn og personale | Lønguiden

Skabeloner og værktøjer - Lønseddel, Kørebog, kontrakt | Lønguiden

Kunden forventer 6 ting af dig | Business Danmark

For dig der er blevet opsagt - Situationer | Lederne

Pjece for nyuddannede tandlæger - PDF

Viden om løn og personale | Lønguiden

Ledere i gang August 2010 Kaj Jørgensen, Lønchef - ppt video online download

Nyuddannet - HK

Fratrædelsesgodtgørelse - DI

AnsættelsesCirklen - guide til ansættelse - PDF

Tillæg og mangler til ansættelseskontrakt | Lønguiden

Funktionær ret. Lars Svenning Andersen. 4. udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag - PDF

Principiel sag ved Højesteret beskytter virksomheders retssikkerhed - DI

Hvad er en overenskomst? Hvad indeholder en overenskomst? | Lønguiden