Funktionærlovens 2a

Funktionærloven § 2b – Foxylex

 ·

Aug 24, 2017 · §2b Såfremt opsigelse af en funktionær, som har været uafbrudt beskæftiget i den pågældende virksomhed i mindst 1 år før opsigelsen, ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold, skal arbejdsgiveren udrede en godtgørelse. Denne fastsættes under hensyn til funktionærens ansættelsestid og sagens øvrige omstændigheder, men kan ikke …

Den praktiserende læge som virksomhedsleder og arbejdsgiver - ppt video online download

Ny dom om ret til § 2a-godtgørelse for medarbejder der

Østre Landsret tilsidesatte funktionærlovens § 2a, stk. 3, i en sag mellem en medarbejder og en privat arbejdsgiver. Arbejdsgiveren skulle betale fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a, uanset at medarbejderen havde ret til at få udbetalt arbejdsgiverbetalt pension.

Lægen som arbejdsgiver Arbejdsgiverrollen - ppt video online download

Funktionærlovens § 2a, stk. 2, udgjorde ikke

Funktionærlovens § 2a, stk. 2, udgjorde ikke forskelsbehandling på grund af alder Østre Landsret spurgte i september 2013 EU-Domstolen, om den dagældende funktionærlovs § 2a, stk. 2, er i strid med EU-rettens forbud mod forskelsbehandling på grund af alder.

Aldersdiskrimination - ppt download

HR-jura | Godtgørelser i ansættelsesforholdet II

Til denne kategori hører fx den anciennitetsbestemte fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a. Andre eksempler kan være overenskomstbaserede godtgørelser, fastsat som led i en tryghedsaftale på virksomheden, eller den særlige fratrædelsesgodtgørelse til ikke-funktionæransatte, som blev indført i bl.a. Industriens Overenskomst den 1. maj 2010.

Feriereglerne - workshop for Erfagruppen Epos Løn - ppt video online download

Fratrædelsesgodtgørelse – Forklaring af reglerne om

Funktionærer med meget lang anciennitet kan have krav på en fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2 a, forudsat at visse betingelser er opfyldt. Fratrædelsesgodtgørelsen har karakter af et ”tak for indsatsen” og er derfor ikke længere afhængig af, om medarbejderen vælger at fortsætte på arbejdsmarkedet eller ej.

Overdragelse af insolvente virksomheder

Lovforslag om ændring af funktionærlovens § 2 a – hrjura.in

Det foreslås, at funktionærlovens § 2a affattes således: § 2 a. Såfremt en funktionær, der har været uafbrudt beskæftiget i samme virksomhed i 12 eller 17 år, opsiges, skal arbejdsgiveren ved funktionærens fratræden udrede et beløb svarende til henholdsvis 1 eller 3 måneders løn.

Kommunernes håndtering af insolvente samarbejdspartnere - Plejesektor…

[PDF]

www.dbio.dk

Funktionærlovens § 2a, stk. 3 – overgang til alderspension Efter Funktionærlovens § 2a, stk. 1 har en funktionær ret til fratrædelsesgodtgørelse på 1, 2 eller 3 måneders løn, såfremt hun har været ansat i …

NOTAT. vedr. lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold - PDF

Arbejdsgiver: Forstå reglerne i funktionærloven – advodan.dk

Feb 20, 2017 · Arbejdsgiver kan ikke fravige funktionærloven omkring godtgørelse efter § 2a, så den vil du være berettiget til uanset om det fremgår af opsigelsen eller ej, forudsat at du selvfølgelig opfylder anciennitetskravet. Har du brug for konkret bistand er du velkommen til …

OPSIGELSER OG VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ANSÆTTELSESFORHOLDET - PDF

Fratrædelsesgodtgørelse – DI

For at en medarbejder kan få en fratrædelsesgodtgørelse skal en række punkter være opfyldt. F.eks. skal en timelønnet medarbejder have været ansat i 3, 6 eller 8 år, mens en funktionær skal have været ansat i 12 eller 17 år. Læs mere om dette og de andre krav her og under ofte stillede spørgsmål.

Overenskomst om løn- og ansættelsesvilkår for ikke-faglærte ansatte, der er beskæftiget ved ...

Fratrædelse og fratrædelsesgodtgørelse | Lederne

Er du ansat som leder eller funktionær? Så har du mulighed for at få udbetalt en fratrædelsesgodtgørelse. Se her, hvilke betingelser der gælder, for at du kan få udbetalt en …

Den praktiserende læge som virksomhedsleder og arbejdsgiver - ppt video online download

Regler om opsigelse | Hvis du bliver fyret | Djøf

I funktionærlovens § 2a står, at en medarbejder, der bliver fyret efter at have været ansat i mindst 12 år, har ret til en fratrædelsesgodtgørelse. Godtgørelsen er på 1 måneds løn. Hvis du har været ansat i mindst 17 år, så er godtgørelsen på 3 måneders løn.

Den praktiserende læge som virksomhedsleder og arbejdsgiver - ppt video online download

Funktionærlovens § 2A, stk. 3, strider mod EU-direktiv om

Dec 16, 2010 · Funktionærlovens § 2A, stk. 3, strider mod EU-direktiv om forbud mod forskelsbehandling på grund af alder Dato 16 dec. 2010 EU-domstolen afsagde den 12. oktober 2010 dom i sagen C-499/08, der omhandlede en funktionærs ret til at få udbetalt fratrædelsesgodtgørelse i henhold til funktionærlovens § 2a, når funktionæren ligeledes har

Velkommen til Lægedage - ppt video online download

Løndel 6946, Skattefri fratrædelsesgodtgørelse

Til udbetaling af jubilæumsgratialer, fratrædelsesgodtgørelse iht funktionærlovens § 2a, godtgørelser i forbindelse med seniorordning ved frivillig fratræden, samt erstatning i henhold til funktionærlovens § 3. Endvidere til fratrædelsesgodtgørelser i øvrigt, såfremt aftalen er indgået efter 1. januar 2000.

Den praktiserende læge som virksomhedsleder og arbejdsgiver - ppt video online download

EU-Domstolen: Højesteret skal ændre sin fortolkning af

Apr 26, 2016 · EU-Domstolen har netop afsagt dom i Ajos-sagen, og fastslår, at Højesterets fortolkning af den tidligere ordlyd af funktionærlovens § 2a, stk. 3, (om bortfald af kravet fratrædelsesgodtgørelse i visse situationer) er i strid med det EU-retlige princip om aldersdiskrimination også i …

Aldersdiskrimination - ppt download

Kommunernes håndtering af insolvente samarbejdspartnere - Plejesektor…

Ophævelse af et ansættelsesforhold - PDF

Nyeste retspraksis inden for ansættelsesretten

40.01 O.13 26/2014 Side 1. Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte ...

Den praktiserende læge som virksomhedsleder og arbejdsgiver - ppt video online download

Den praktiserende læge som virksomhedsleder og arbejdsgiver - ppt video online download

Velkommen til Lægedage - ppt video online download

Velkommen til Lægedage - ppt video online download

Kommunernes håndtering af insolvente samarbejdspartnere - Plejesektor…

OPSIGELSER OG VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I ANSÆTTELSESFORHOLDET - PDF

Aldersdiskrimination - ppt download

Lægen som arbejdsgiver Arbejdsgiverrollen - ppt video online download

§ 2a-begrænsning om folkepension ikke i strid med EU-retten

Principiel sag ved Højesteret beskytter virksomheders retssikkerhed - DI