Selskabsloven 216

erhvervsstyrelsen.dk

Erhvervsstyrelsen er en ambitiøs og moderne myndighed under Erhvervsministeriet. Vi er omkring 650 medarbejdere – i København, Nykøbing Falster og Silkeborg – som arbejder for at skabe de bedste rammer for virksomhedernes vækst og udvikling i hele Danmark.

Ny bog om selskabsloven

Selskabsloven – Juraportalen Themis

§ 8 b. Erhvervsstyrelsen kan fastsætte regler om, at styrelsen kan udstede afgørelser og andre dokumenter efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af denne lov uden underskrift, med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller under anvendelse af en teknik, der sikrer entydig identifikation af den, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet.

Lovforslag om lovliggørelse af kapitalejerlån er blevet vedtaget

Supplerende oplysninger om kapitaltab – hvor længe skal

 ·

Apr 28, 2015 · Selskabsloven kræver som bekendt, at der skal afholdes en generalforsamling, senest 6 måneder efter, at det konstateres, at selskabet befinder sig i en kapitaltabssituation, hvilket vil sige, at

Lovforslaget om bl.a. afskaffelse af ihændehaveraktier er blevet vedtaget

Hæftelse if med opløsning af selskab efter paragraf 216

Der er ingen gæld eller hæftelser. Når jeg opløser det efter paragraf 216 i Selskabsloven, hæfter jeg derved personligt hvos der kommer krav alligevel.

Nye EU-regler om aktionærrettigheder på vej

Hvad er en tvangsopløsning? – Certificerede Danske

Selskabsloven indeholder regler omkring tvangsopløsning af kapitalselskaber (aktie og anpartsselskabet). Herved menes en tvungen opløsning af et selskab f.eks. som følge af manglende regnskabsaflæggelse, manglende lovpligtig ledelse eller revision eller hvis selskabet har tabt sin kapital.

Revisorforordningen - fem gode raad til generalforsamlingen

IVS (iværksætterselskab)

Det fremgår dog af selskabsloven, at et selskabsnavn tydeligt skal adskille sig fra navnet på andre virksomheder og ikke være egnet til at vildlede set i forhold til selskabets formål. Når du har valgt dit selskabsnavn, kan du tjekke det på www.cvr.dk .

[PDF]

Handlingsplan for ophør af selskabet ved

iht. SL § 216: Når driften er ophørt og alle kreditorer er betalt, kan opløsning af selskabet ske ved, at kapitalejerne over for Erhvervsstyrelsen afgiver en erklæring om, at al gæld er betalt, og at det er besluttet at opløse selskabet. Dette omfatter ansøgning om …

Lars Bunch | Advokaternes HR

Lars har på baggrund af mere end 15 år i Erhvervsstyrelsen, senest som underdirektør, opbygget en stor erfaring inden for selskabsretlige og fondsretlige aspekter. Lars har således bl.a. været ansvarlig for såvel udarbejdelsen af den nye selskabslov, der trådte i kraft i 2010, den nye lov om erhvervsdrivende fonde fra 2014 samt styrelsens efterfølgende administration knyttet til de to

Selskabsretligt grundkursus – ADVOkurser.dk

I lektion 6, vil reglerne om egne kapitalandele blive gennemgået eller egne aktier, som det hed tidligere i selskabsloven.

[PDF]

Nye regler i selskabs- loven er nu vedtaget – PwC

Endvidere medfører selskabsloven, at der stilles krav til ledelse, herunder at der sikres et forsvarligt kapitalberedskab og åbenhed. Endelig indeholder selskabslo-ven også en række fordele for offentligheden, bl.a. en høj grad af transparens, f.eks. gennem udarbejdelse og offentliggørelse af årsrapporter efter årsregnskabsloven.

Selskabsloven med henvisninger og kommentarer – juraplexus.dk

Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)1) Herved bekendtgøres lov nr. 470 af 12. juni 2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 159 af 16. februar 2010, § 20 i lov nr. 718 af 25. juni 2010, § 2 i lov nr. 720 af 25. juni 2010 og § 1 i lov nr. 1557 af 21. december 2010.

Hvad koster nyt køkken og bad – Projekter af huse

Det er valget af model og indretningen af skabene, der er afgørende, når prisen udregnes. Hvad koster det at fjerne en skillevæg, lave et terrasseudhæng eller skifte.

[PDF]

Udkast til Forslag – finansraadet.dk

Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregn-skabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister (Ændringer i forbindelse med evaluering af selskabsloven m.v.) § 1 I selskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011, som ændret ved § 1 i lov nr. 477 af 30. maj 2012, § 1 i lov nr. …

Luk virksomhed – Virk | Indberet

Selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, SE-loven og CVR-loven CVR-bekendtgørelsen Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen (anmeldelsesbekendtgørelsen)